Vedtægter

§1
Foreningens navn er Kultur På Tværs
Foreningen er hjemmehørende i Nyborg Kommune.

§2
Foreningens formål er at skabe kulturelle oplevelser i bred forstand, som indkøb og opstilling af skulpturer og kunstværker på offentlige steder, teater- og koncertture, teater- og koncertarrangementer, foredrag og andre kulturelle arrangementer.
Der vil være adgang for offentligheden til arrangementerne.

§3
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger og institutioner m.v.
Foreningens medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Intet medlem af foreningen hæfter for foreningens gæld.
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis medlemskabet misligholdes, f. eks. ved manglende kontingentbetaling eller ved, at medlemmet modarbejder foreningens arrangementer.
Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. – Det af bestyrelsen ekskluderede medlem har ret til at indbringe bestyrelsens beslutning til nærmest følgende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

§4
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i februar kvartal.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i den lokale presse senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. Punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. – herunder fastsættelse af kontingent.
  4. Indkomne forslag
  5. Debat om, og ideer til foreningens værende og kommende aktiviteter.
  6. Valg af bestyrelse.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
    7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (hvert år).
    8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år).
    9.  Eventuelt.Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Stemmeret har kun fremmødte medlemmer.

§5
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
Alle beslutninger og valg træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlinger og kræver 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Stemmeret har kun fremmødte medlemmer.

§6
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig, motiveret begæring herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved bekendtgørelse senest 8 dage efter begæringens indgivelse og med den ordinære indkaldelsesfrist på 14 dage.

§7
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af mere end 3 medlemmer
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.

§8
Bestyrelsen drager omsorg for, at alle arbejdsopgaver i forbindelse med afholdelse af arrangementerne i videst muligt omfang udføres af ulønnet arbejdskraft fra foreningens medlemskreds
Bestyrelsen kan lade en arbejdsgruppe organisere og styre en afgrænset opgave, herunder økonomisk.

§9
Foreningens regnskab går fra 1/1 til 31/12.
Revideret regnskab skal på forlangende fra medlemmer kunne afhentes hos foreningens kasserer senest en uge før generalforsamlingen.
Økonomien i foreningen koordineres og styres af bestyrelsen.

§10
Opløsning af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Hvis foreningen opløses, stilles et eventuelt overskud til rådighed for almen velgørende formål i henhold til bestyrelsens oplæg på den opløsende generalforsamling.

Denne vedtægt med ændringer er godkendt på den ordinære generalforsamling den 19. november 2009.


Ændret på generalforsamlingen 2018

Ændret på generalforsamlingen 2021